10. Sınıf 6. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 6 - Helpful Tips

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır.

 

job interview iş görüşmesi
graduate mezun olmak
search for... ...aramak
send göndermek
pass exams sınavları geçmek
conversation sohbet
prepare hazırlanmak
good idea iyi fikir
had better daha iyi olur
wear properly düzgün giyinmek
on time vaktinde, vakitli
politely kibarca
language dil
smile gülmek
bring getirmek
eye contact göz teması
be confident! kendine güven!
decision karar
discover keşif
skill yetenek
weakness zayıflık
strenght güçlü tarafı
possible mümkün
successful başarılı
choose seçmek
properly düzgünce
relatives akrabalar
punctual dakik
should ... ...yapmalı
be good at ... ...da iyi olmak
I agree with you sana katılıyorum
you are right haklısın
solve problems problem çözmek
executive idari,yönetici
accountant muhasebeci
journalist gazeteci
computer engineer bilgisayar mühendisi
architect mimar
novelist yazar
engineer mühendis
fashion designer moda tasarımcı
invent icat etmek
tip ipucu
bones kemikler
blood pressure kan basıncı
catch a cold soğuk algınlığı almak
bad caught kötü öksürük
stomachache karın ağrısı
peppermint tea nane çayı
lose weight kilo vermek
baking soda karbonar
vinegar sirke
toothpaste diş macunu
remove çıkarmak
stain leke
caller arayan kişi
advise tavsiye etmek
on the tip of the tongue dilinin ucunda
try to çabalamak
energy source enerji kaynağı
wisely zekice
global warming küresel ısınma
environmental problems çevre problemleri
waste energy enerjiyi boşa harcamak
pollute kirletmek
consequence sonuç
endless sonsuz
renewable yenilenebilir
environmentally-friendly çevre dostu
turn off the light ışıkları söndürmek
standby uyku modu
be in trouble sorunu olmak
tap musluk
dishwasher bulaşık makinası
save water su tasarrufu yapmak
face famine kıtlık yaşamak
run out of tüketmek
forests disappear ormanlar yok olur
become extinct nesli tükenmek
animal species hayvan cinsleri
damage ecological blance ekolojik dengeyi bozmak
droughts start kuraklık başlar
natural disaster doğal felaket
occur meydana gelmek
industrial activities endüstriyel aktivite
continue devam etmek
excellent harika
unsatisfactory yetersiz
satisfactory memnun edici
on my own kendi kendime
arguments tartışma
get on well iyi geçinmek
relationship ilişki
spare time boş vakit
get angry sinirlenmek
shout at bağırmak
steal çalmak
afford karşılayabilmek(para-güç olarak)
quit bırakmak
extremely aşırı derecede
thief hırsız
boss patron
trouble sorun
annoying sinir bozucu
promise söz vermek
look after, tace care of bakımını yapmak, ilgilenmek
smart zeki,akıllı
busy meşgul
tired yorgun
put on weight kilo almak
protect korumak
trust güvenmek
fault hata
serious ciddi
immediately derhal
strict sıkı
cut down on azaltmak
avoid kaçınmak
tell the truth gerçeği anlatmak
current situation son durum
residence konut, mekan
rules and regulations kural ve düzenlemeler
furniture mobilya
permission izin
overnight guest yatılı misafir

Leave a Reply


- Reklam -