8. Sınıf 5. Ünite 2019-2020 Tüm Kelimeler

Bu haberi paylaşın:

Unit 5 - Internet

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır.

 

access erişmek ulaşmak
attach a file dosya eklemek
buy ticket bilet almak
chat sohbet etmek
check important people önemli kişileri takip etmek
choose seçmek
click button tuşa tıklamak
complain şikayet etmek
confirm onaylamak
do online shopping online alışveriş yapmak
do research araştırma yapmak
download indirmek
enter settings ayarlara girmek
enter girmek
expect ummak beklemek
explain açıklamak
find local events yerel etkinlikleri bulmak
find bulmak
follow news haberleri takip etmek
get angry with ... ...'ya sinir olmak kızmak
happen olmak- meydana gelmek
hope ummak
improve foreign language yabancı dili geliştirmek
invite davet etmek
keep in touch with friends arkadaşlarla irtibata geçmek
log in/on giriş yapmak
log out çıkış yapmak
look for aramak
make change değişim yapmak
make comment yorum yapmak
make friends from other countries farklı ülkelerden arkadaş edinmek
make new friends yeni arkadaşlık edinmek
make travel arrangement seyahat ayarlamaları yapmak
pay attention dikkat etmek
pay bill fatura ödemek
pay less daha az ödemek
practice English İngilizce çalışmak
publish yayımlamak
read online magazine internetten dergi okumak
register kayıt olmak
regulate yourself kendini düzenlemek
search for information bilgi araştırmak
search for recipe yemek tarifi araştırmak
seen görünmek
send göndermek
share content içerik paylaşmak
share files dosya paylaşmak
sign up kayıt olmak
spend too much time çok vakit geçirmek
stand for anlamına gelmek- simgelemek
suggest önermek
take place yer almak
turn on açmak
type tür
upload photo fotoğraf yüklemek
use search engine arama motoru kullanmak
visit useful website faydalı sitelere girmek
work properly düzgün çalışmak
accountant hesap
advice tavsiye
company şirket
complaints şikayetler
computer screen bilgisayar ekranı
connection bağlantı
copyright issues telif hakkı meseleleri
departure time gidiş zamanı
desktop masa üstü
device alet
disadvantage dezavantaj
expert uzman
expiry date sona erme tarihi
followers takipçi
free offer ücretsiz teklif
graduate ceremony mezuniyet töreni
habit alışkanlık
individual bireysel
live music canlı müzik
one way ticket tek yön bilet
outside dışarısı
password şifre
product discount ürün indirimi
recognition tanınırlık- teşhis
reliable source güvenilir kaynak
rights of others başkalarının hakları
round trip gidiş dönüş
school assignment okul ödevi
search engine arama motoru
smart phone akıllı telefon
social networking site sosyal ağ sitesi
ticket price bilet fiyatı
usage kullanım
valuable information değerli bilgi
web browser internet tarayıcısı
worldwide dünya çapında
broken bozuk
engaged in- - ile uğraşmak ile ilgili
influential etkileyici
interesting ilgi çekici
possible mümkün
refundable iade edilebilir
widespread yaygın
impossible imkansız
as soon as possible mümkün olduğunca çabuk
by the way bu arada
Can you explain more? daha fazla açıklar mısınız?
can you explain what it means ne anlama geldiğini açıklar mısınız?
certainly kesinlikle
definitely kesinlikle
do you mean ....? ...mı demek istedin?
exactly tam olarak
how are you doing? nasıl gidiyor?
I got it anladım
I haven't seen you for ages seni uzun zamandır görmüyorum
I mean demek istediğim
in other words başka bir deyişle
let me show you sana göstereyim
maybe belki
nearly neredeyse
per day günde
per week haftalık
sorry I can't follow you pardon takip edemedim
take care kendine iyi bak
that's all hepsi bu
unfortunately maalesef
via aracılığıyla
wait a second bir saniye bekle
what do you mean by that exactly? bununla tam olarak neyi kastettiniz?
what does it mean? bu ne anlama geliyor?
What I mean is that ... kastettiğim şey/demek istediğim şey ...Eşleştirme - Quizmasterella